Resultats dels consensos de la segona taula
de debat • Dijous 4 d’abril de 2019

Esports

* Implicació en la difusió dels esports, fomentar-lo a totes les edats

* Beques esportives obertes a tothom, persones amb pocs recursos o també persones que despunten en l’esport

* Coordinació de quota única esportiva (permetre canviar d’esport a mitja temporada)

* Promoció de casals d’estiu conjunts d’esport (multi esportius)

* Coordinació d’entitats, amb reunions periòdiques. Permet que apareguin nous esports (algun esport “proper” pot ajudar). Permet unificar la informació. I sobretot, permet recollir els projectes en base als pressupostos i subvencions (evitar el clientelisme). La coordinadora posaria en contacte les federacions amb els practicants.

* Fer consulta (prèvia informació) sobre els esports a potenciar

* Coordinació salut – esport (ja hi ha coordinació del CAP amb la piscina, amb caminades a l’estiu)

* Cens de locals i equipaments esportius (hi ha esports petits que no tenen espai), i d’espais oberts on es podria ubicar una pista d’atletisme i reubicar les pistes de tennis si calgués ampliar el pavelló.

* Cartellera digital o agenda a lloc visible i cèntric (Ajuntament?)

* A llarg termini, proposar mancomunar zones esportives amb algun poble veí (ex. Els Hostalets de Balenyà)

* Vetllar pel compliment de les normes de comportament (dels espectadors) a les zones esportives

Cultura

* Comissions de veïns participatives per a totes les festes, amb poder real de decisió i organització. Retornar el control de les festes a la gent.

  • ESMENA DEL DIA 6 MAIG: Crear una vocalia d’art i cultura.

Educació

* Parlar amb UVIC sobre la possibilitat de fer algun cicle formatiu a Centelles, atès que tenim Electra i fibra municipal, i d’acord amb les necessitats que venen de renovables

* Acompanyament en formació en oficis (paletes, fusters, etc.) paral.lela a l’ESO, per motivar aquells alumnes que podrien caure dels estudis.

* Consell escolar: Amb representants de tots els centres, per tal que es puguin autogestionar una partida global pressupostària, tenint en compte les especificitats de cadascun (no atorgar la mateixa partida a cada escola des de l’Ajuntament, hi ha un centre que necessita adaptacions especials per a acollir alumnes amb mobilitat reduïda o trastorns de conducta, etc.). Però també els temes que afecten totes les escoles, com el camí escolar. El consell escolar també permetria mancomunar les extraescolars entre tots els centres, el que permetria oferir més assortit i qualitat en les diverses opcions.

* Serveis socials (serà objecte de la propera taula): Veure quina dotació econòmica tenen per a afrontar la demanda, i actuar en els casos de pobresa energètica

Art

* Escola municipal d’art: Dibuix, música i pintura