Arbre o fullaraca?

La ciutadania desorganitzada és com una massa de fullaraca que el vent del poder s’endú allà on vol amb els medis de comunicació de masses, …

… mentre que un poble organitzat és com un arbre ferm i arrelat, on les fulles estan ben lligades a les seves corresponents branques i branquillons.

(text de Lluís Planas, https://catalunyademocraciaplena.cat/wp-content/uploads/2017/09/Formes-creatives-de-generar-democràcia-participativa.pdf)

#canviemelguio
#Recuperaelpoder
@PrimariesCat